Deklaracja dostępności Widzewskich Domów Kultury

Deklaracja dostępności serwisu Widzewskich Domów Kultury

Widzewskie Domy Kultury zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Widzewskich Domów Kultury (www.wdk.pl)

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
  w serwisie występują nieliczne elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści,
 • przeładowanie serwisu nie jest anonsowane,
 • w serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
 • występują błędy kodu HTML i CSS
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji –np. pliki udostępniane dla programistów, opisują schemat dokumentów, niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.
 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo;
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG 2.1 zostaną dostosowane do wymogów dostępności, a treści wprowadzone przed 23 września 2018 r. nie zostaną poprawione, gdyż wiązałoby się to z dużym obciążeniem pracy ośrodka. Serwis sprawdzono za pomocą narzędzia WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Widzewskich Domów Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon: 426749230

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, •wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Widzewskie Domy Kultury posiadają trzy  lokalizacje :

 • al. Piłsudskiego 133 w Łodzi -Dyrekcja oraz Dom Kultury WIDOK
 • ul. Niciarniana 1/3 w Łodzi -Dom Kultury ARIADNA
 • ul. Sacharowa 18 w Łodzi -Dom Kultury 502


Do budynku przy al. Piłsudskiego 133 prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie 0 oraz jedno wejście/wyjście awaryjne znajdujące się na poziomie -1. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną.
Na parterze znajduje się sala widowiskowo-klubowa, pracownia ceramiki, portiernia, szatnia i pomieszczenia techniczne.
Na I piętrze zlokalizowane są gabinety dyrektorskie, sekretariat, sala klubowa z galerią i toaleta. Sekretariat Dyrekcji znajduje się po prawej stronie od klatki schodowej.    
Na II piętrze znajdują się sala dydaktyczna, pomieszczenia biurowe (księgowość, administracja, biuro DK WIDOK)

Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony al. Piłsudskiego poprzez dwa stopnie przed wejściem i trzy stopnie wewnątrz, oraz drugie od strony wschodniej jako wejście wydzielone do kawiarni z zejściem na poziom -1, oraz Sali na poziomie 0. Drugie wejście odbywa się przez pięć stopni na zewnątrz.
Punkt informacyjny DK WIDOK –po prawej stronie przy wejściu głównym dla gości. Szatnia znajduje się po lewej stronie przed wejściem na salę główną. W korytarzu znajdują się informacje o działalności DK WIDOK.
Dla osób na wózkach budynek jest niedostępny.  
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie i punkcie informacyjnym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku przyul. Niciarnianej 1/3 prowadzi jedno wejście główne, oraz pięć wejść bocznych, wszystkie znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Niciarnianej.
Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne na poziomach 0 i +1 oraz jedną podziemną.  

Na parterze znajduje się sala widowiskowa, dwie sale dydaktyczne, sekretariat, pomieszczenia techniczne, portiernia, szatnia i toalety.
Sekretariat znajduje się na parterze, na końcu korytarza.
Punkt informacyjny –portiernia znajduje się przy wejściu głównym dla gości, po lewej stronie.
Szatnia DK ARIADNA zlokalizowana jest w korytarzu głównym po lewej stronie.
W korytarzu znajdują się informacje o działalności  DK ARIADNA.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze.
Na parterze przy portierni i szatni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wejście bezpośrednio z korytarza.

Na I piętrze znajduje się pokój kierownika DK ARIADNA i sala prób muzycznych.
W piwnicy znajduje się garderoba dla artystów.

W budynku nie ma windy. Pomieszczenia na piętrze i w piwnicy nie są dostępne dla osób na wózkach.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku przy ul.Sacharowa 18 prowadzą trzy wejścia znajdujące się na poziomie 0.
Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Sacharowa, oraz jedno prowadzące do windy w budynku technicznym.  
Drugie wejście jest zapasowe od strony ul. Puszkina.Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne na poziomach  0 i +1.

Na parterze znajdują się dwie sale dydaktyczne, sala baletowa, pracownia plastyczna, toalety, portiernia i szatnia.

Na I piętrze zlokalizowane są pokoje instruktorów, sekretariat, sala widowiskowa, Galeria „Na Tarasie”, pomieszczenia techniczne, garderoby, toalety. Obok budynku głównego znajduje się budynek techniczny, połączony łącznikiem na poziomie +1 z budynkiem głównym.
W budynku technicznym zlokalizowane są pomieszczenia techniczne, sala muzyczna, oraz winda dla osób na wózkach zapewniająca im dostęp na I piętro budynku głównego. Żadne pomieszczenia użytkowe budynku technicznego nie są dostępne dla osób na wózkach.

Funkcjonalność budynku głównego.
Punkt informacyjny – portiernia znajduje się przy wejściu głównym dla gości, po prawej stronie.Sekretariat znajduje się na I piętrze po prawej stronie od schodów. Szatnia główna DK 502 zlokalizowana jest na parterze w korytarzu głównym po prawej stronie obok portierni. Szatnia da osób korzystających z windy zlokalizowana jest przy wyjściu z łącznika przed wejściem na salę widowiskową.

W korytarzu na parterze znajdują się informacje o działalności  DK 502.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i wszystkie pomieszczenia na parterze, oraz za pomocą windy na I piętrze budynku głównego.
Na parterze przy sali baletowej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Wejście z korytarza sali baletowej.
Na I piętrze za salą widowiskową  znajduje się druga toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wejście z korytarza przy garderobach.
Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W sekretariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do pobrania: