Przedmiot działalności WDK

Widzewskie Domy Kultury realizują zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki. Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.

Główne zadania Widzewskich Domów Kultury:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia kultury
  • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych odbiorców.

Terenem działania jest miasto Łódź.

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE :

Dyrektor: Dorota Kaniewska-Frątczak
Zastępca Dyrektora: Krzysztof Kowalewicz
Główny Księgowy: Teresa Melka
Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy z-cy dyrektora, głównego księgowego, kierowników filii, kierowników komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy i pozostałych pracowników

Powrót do strony głównej BIP