Nowe funkcje łódzkich domów kultury

Data rozpoczęcia realizacji projektu:     20.01.2017
Data zakończenia realizacji projektu:     30.09.2019
Beneficjent:     Miasto Łódź
Realizator:     Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania:     EFRR
Program Operacyjny:     RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie:     Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:     Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi
Całkowita wartość projektu:     8 105 895,98 zł
Wartość dofinansowania unijnego:     5 340 350,67 zł
Krótki opis projektu:     Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez nadanie nowych funkcji trzem miejskim domom kultury (Poleski Ośrodek Sztuki, Widzewskie Domy Kultury i Ośrodek Kultury „Górna”).
Projekt obejmuje szereg prac remontowych w budynkach od piwnic aż po dach, termomodernizację oraz dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetlenie, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty instytucji.
Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie realizacja nowej funkcji – integracji ze środowiskiem z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi we wszystkich dziedzinach sztuki.