Dom Kultury "502"

Warsztaty twórcze dla dzieci starszych

Proponujemy następujące warsztaty twórcze dla gimnazjów i starszych klas szkoły podstawowej. Zajęcia w grupach zorganizowanych trwają ok. 2  godzin. Terminy (godziny przedpołudniowe) do ustalenia.
Informacje i zapisy:
Dom Kultury "502"

Poeta znany i nieznany...
Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i klasy 6 szkoły podstawowej.

 • Spotkanie z twórczością i osobowością wybranego poety.
 • Podjęcie próby interpretacji i dialogu z ich twórczością.
 • Zajęcia interdyscyplinarne w obszarze słowa, plastyki i dźwięku, które mają zachęcić do poszukiwania nowych sposobów kontaktu z poezją i identyfikacji z nią, oraz skłonić do indywidualnej oceny i odniesienia się do treści i formy wierszy.

Postać poety do uzgodnienia z nauczycielem:
np. Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz

Po drugiej stronie
Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej.

 • Zajęcia zwracające uwagę na potrzebę poznania i rozumienia zjawisk dotyczących bytu człowieka i filozoficzny problem przemijania, skłaniające do refleksji nad sensem życia człowieka i jego wysiłków oraz refleksji nad zagadnieniem granicy ludzkich możliwości.
 • Problem rozpatrywany w oparciu o przykłady wierzeń pochodzących z różnych epok i miejsc na Ziemi.
 • Działania parateatralne – plastyka akcji.

Człowiek – oczami starożytnych twórców
Warsztaty dla dzieci z klas starszych szkoły podstawowej i młodszych gimnazjalnych.

 • Zajęcia utrwalające wiedzę (lub wprowadzające) z zakresu historii sztuki starożytnej (Egiptu, Grecji, Rzymu).
 • Metoda porównania stosunku dawnych artystów do istoty ludzkiej – uwarunkowania, konsekwencje (debata).
 • Podjęcie próby wykonania wizerunku człowieka i oceny wpływu współczesnych uwarunkowań kulturowych na własne dzieło.
 • Zajęcia bogato ilustrowane przeźroczami.

Średniowiecze
Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i klas starszych szkoły podstawowej.

 • Zajęcia utrwalające lub wprowadzające w zagadnienia, klimat epoki średniowiecza.
 • Zwrócenie uwagi na zależności między spuścizną średniowiecznej kultury a historycznymi uwarunkowaniami.
 • Zachęta do wyrażania własnej oceny epoki, i dzieł powstałych w tej epoce.
 • Skupienie uwagi na „świątyni” jako symbolicznej budowli epoki.
 • Działania plastyczne polegające na określeniu wartości, której obecnie uczestnik mógłby stworzyć rodzaj „świątyni” i wykonanie makiety.
 • Zajęcia ilustrowane przeźroczami.

Świt renesansu
Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i klas starszych szkoły podstawowej.

 • Zajęcia wprowadzające w zagadnienia epoki (lub je podsumowujące).
 • Przemiana światopoglądowa w dobie renesansu.
 • Związek z uwarunkowaniami historycznymi i ich wpływu na sztukę epoki.
 • Podjęcie próby prezentacji dzieła malarstwa renesanowego (praca grupowa).
 • Zajęcia ilustrowane przeźroczami.

Barok i rokoko
Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i klas starszych szkoły podstawowej.

 • Zajęcia wprowadzające w zagadnienia epoki (lub je podsumowujące).
 • Podkreślenie podłoża historycznego i kulturowego dzieł sztuki epoki.
 • Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne stylu – różnice między dziełami renesansu, baroku i rokoko.
 • Próba wykonania dzieła plastycznego z wykorzystaniem cech charakterystycznych dla poszczególnych stylistyki.
 • Zajęcia ilustrowane przeźroczami.
 • Praca porównawcza – samodzielna w grupach.

Sztuki plastyczne w XX w.
Zajęcia wprowadzające w zagadnienia epoki (lub je podsumowujące).

 • Zajęcia wprowadzające w najważniejsze zagadnienia sztuki współczesnej od czasów impresjonizmu do dzisiejszych.
 • Podjęcie próby dialogu z dziełem współczesnym.
 • Zajęcia ilustrowane przeźroczami.