Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury.

        Data rozpoczęcia realizacji projektu:
        30 września 2018 r.

        Data zakończenia realizacji projektu:
        30 listopada 2020 r.

        Beneficjent:
        Miasto Łódź

        Realizator:
        Wydział Kultury

        Źródła dofinansowania:
        Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

        Program Operacyjny:
        RPO WŁ na lata 2014-2020

        Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie:
        Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i
potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe
i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i
infrastruktury – ZIT

        Cel:
        Poprawa stanu technicznego trzech domów kultury: głównej siedziby
Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury – Domu Kultury
„502” i Ośrodka Kultury „Górna”.

        Całkowita wartość projektu:
        8 000 000,00 zł

        Wartość dofinansowania unijnego:
        5 213 948,38 zł

        Krótki opis projektu:

W ramach projektu wyremontowane zostaną trzy budynki od piwnic aż po dach, przeprowadzona zostanie termomodernizacja i obiekty zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto będzie zakupione
wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetleniowy, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty tych domów kultury.
Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie integracja z osobami z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi, we wszystkich dziedzinach sztuki.

        Typ projektu:
        Kultura

 

Autor zdjęć: Paweł Łacheta/Urząd Miasta Łodzi